IndexBaigiamieji darbaiBibliotekos pastato istorijaDarbo laikasDestytojamsEkskursijosTikslasKontaktaiVeiklaKitaMokslo informacijos istekliaiŠaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymasRefworksEndnote onlineMendeleyInformacijos šaltiniai mokslinių tyrimųMokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros MTEPIMokslo rezultatų vertinimas Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijųAutorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencijaAutorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijosKaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuotiTemine-dalykaiTemine informacijaTemine gynybos technologiju vadybaLaisvos prieigos duomenu bazesDuomenu bazesTestuojamosNuorodosPublikacijosRegistravimo tvarkos aprašasMokslo sriciu klasifikacijaParodosParodu archyvasVirtualios parodosRenginiaiSiulyk knygaKlauskiteUžsisakykite konsultacijąGaukite naujienasOpen AiresablonasIndex_engwork hoursLibrary missionContactsTheses dissertationsScience publications PDBData baseskultūros naktis 2019 06 14Elektroniniai istekliai siuolaikinems studijomssmis
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ BIBLIOTEKA
Registravimo tvarkos aprašas
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
DARBUOTOJŲ MOKSLO PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – LKA) darbuotojų mokslo publikacijos (toliau – publikacijos) registruojamos Bibliotekos dokumentų komplektavimo poskyryje. Bibliografiniai užregistruotų publikacijų duomenys skelbiami LKA darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

2. LKA darbuotojai privalo registruoti LKA vardu paskelbtas visas mokslo publikacijas:
    2.1. straipsnius:
             2.1.1. Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose;
             2.1.2. kituose Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose [Proceedings ir kt.];
             2.1.3. tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose;
             2.1.4. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:
             2.1.4.1. Lietuvos mokslo leidiniuose;
             2.1.4.2. konferencijų pranešimų medžiagos leidiniuose;
             2.1.4.3. kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt.
             2.2. mokslo šaltinių publikacijas, apžvalgas, straipsnius kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose;
             2.3. monografijas;
             2.4. studijas;
             2.5. taikomuosius mokslo darbus (žodynus, žinynus, enciklopedijas, bibliografijas, paminklų sąvadus, teisės aktų komentarus);
             2.6. kitas knygas;
             2.7. knygų vertimus;
             2.8. patentus;
             2.9. studijų literatūrą:
             2.9.1. vadovėlius;
             2.9.2 mokomąsias knygas;
             2.9.3. kitas metodines priemones.
             2.10. kitas publikacijas.

II. PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

        3. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo publikacijų duomenų bazėje registruojamos LKA vardu paskelbtos publikacijos, išspausdintos praėjusiais ir einamaisiais metais.
        4. LKA darbuotojai per mėnesį nuo publikacijos išleidimo privalo ją užregistruoti Bibliotekoje.
        5. LKA darbuotojai apie pastebėtus užregistruotų publikacijų duomenų netikslumus privalo pranešti raštu arba žodžiu atsakingam Bibliotekos darbuotojui.
        6. Einamųjų metų publikacijas pageidautina užregistruoti iki gruodžio 31 d. Vėliau išleistos mokslo publikacijos registruojamos tuoj pat, kai tik publikuojamos.
        7  Atsakingas Dokumentų komplektavimo poskyrio bibliotekininkas gautus duomenis privalo įtraukti į LKA darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazę.
        8. Už pateiktos informacijos teisingumą atsakingas publikaciją registruoti pateikęs asmuo.

III. PUBLIKACIJŲ DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

        9. LKA darbuotojai, registruojantys savo publikacijas Bibliotekoje, turi pateikti:             9.1. registruojamos ir aprašomos publikacijos originalą (knygą, periodinį leidinį, konferencijos medžiagos leidinį, kuriame skelbiami registruojami straipsniai, pranešimai ir pan.), o jo kopiją palikti atsakingam            Bibliotekos darbuotojui;
             9.2. kopiją:
             9.2.1. knygos – antraštinio lapo abiejų pusių (kur pateikti leidybos duomenys), turinio, metrikos, literatūros sąrašo, pirmojo ir paskutinio puslapių kopijas;
             9.2.2. knygos dalies – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių (kur pateikti leidybos duomenys), turinio, metrikos, literatūros sąrašo, knygos dalies pirmojo ir paskuti                       puslapių kopijas;
             9.2.3. straipsnio (konferencijos medžiagos, tezių) – leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis (pranešimas, tezės), antraštinio lapo abiejų pusių (kur pateikti leidybos duomenys), turinio, paties straipsnio                   kopijas;
             9.2.4. interneto puslapio adresą arba elektroninės laikmenos originalą (kopiją), jei publikacija pateikiama tik elektronine forma.
       10. Publikacijų, išleistų LKA, kopijų pateikti nereikia.
       11. Pranešimai, skaityti mokslinėse konferencijose, bet nepublikuoti, LKA publikacijų duomenų bazėje neregistruojami.
       12. Autoriams, teikiantiems publikacijas, būtina papildomai nurodyti mokslo kryptį ir duomenų bazes, kuriose referuojama publikacija (jei žinoma).
       13. LKA darbuotojas gali gauti asmenines ataskaitas naudodamasis asmenine prieiga. Prisijungti reikalingi duomenys: ID – tabelio numeris, slaptažodis – asmens kodas (vėliau keičiamas).
       14. Publikacijų duomenų bazėje (PDB) (http://pdb.library.lt) teikiami mokslo publikacijų bibliografiniai įrašai, statistinės ataskaitos. Mokslo darbuotojai atsispausdina publikacijų sąrašus metinei veiklos ataskaitai             rengti, rengdami atestacijos dokumentus, dokumentus dalyvauti konkurse pareigoms eiti, teikdami duomenis pedagoginiam vardui gauti ir t.t.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
       15. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos darbuotojų mokslo publikacijų registravimo tvarkos aprašas gali būti keičiamas LKA viršininko įsakymu.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
Karo mokslų ir technologijų biblioteka
Šilo g. 5A., LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 2735549
El. p. biblioteka@lka.lt